اين انجمن بطور اختصاري I.B.A ناميده مي شود و در فوريه 19447 بوجود آمده است .(3) هدف آن پشتيباني از منشور ملل متحد مي باشد.انجمن شامل هيئت هاي مديره و يک شورا مي باشد ومجمع عمومي آن نيز هر دو سال يک بار

استقلال کانون هاي وکلا

     موضوع استقلال کانون هاي وکلا در سرا سر جهان به اندازه اي داراي اهميت است که سازمان ملل متحد مجمع عمومي سال 1990 و در تاريخ 7 سپتامبر در تدوين اصول بنيادي آن سازمان به نقش وکلاي دادگستري اشاره نموده است.

تشکيل مي شود. به تعداد لازم کميسيون هايي تشکيل مي گردد و مسائل مربوطه را طرح و بررسي و نتيجه را به کنفرانس و مجمع عمومي تسليم مي نمايد.